Privacybeleid

1. Wettelijk kader

VZW Kloppend Hart vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, donateurs, medewerkers en overige relaties – ‘de betrokkenen’ – met de grootst zoveel mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. In deze Privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren over hoe we binnen onze organisatie zorg dragen voor je gegevens. 

De VZW kan zijn Privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. 

2. Jouw privacy beschermen doen we samen

2.1. VZW Kloppend Hart waakt over jouw privacy

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

VZW Kloppend Hart
Briekestraat 12
8900 IEPER

K.B.O.-nummer: 0508.932.868

Lees de Privacyverklaring aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op onze website, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van de gegevens zelf. Opgelet: bij het gebruik van onze links naar andere websites verwijzen we naar de Privacyverklaring die specifiek voor deze site van toepassing is.

 

2.2.  Categorieën van persoonsgegevens 

2.2.1 Persoonsgegevens die je ons meedeelt: 

VZW Kloppend Hart verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • telefoonnummer/GSM nummer;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;
 • bijdrage lidmaatschap;
 • lidmaatschap ziekenfonds (CM-leden krijgen attest voor sportactiviteit);
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen);
 • bankrekeningnummers worden niet actief opgeslagen maar zijn vermeld in de rekeninguittreksels. 

VZW Kloppend Hart kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten VZW Kloppend Hart noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

2.2.1.1. Sociale media

VZW Kloppend Hart beschikt over een Facebookpagina om je te informeren over onze diensten, actuele topics, events, en dergelijke. Je bent vrij om VZW Kloppend Hart wel of niet te volgen via deze sociale media.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen  persoonsgegevens van derden/adverteerders voor opname in trimestrieel magazine. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 2.8.

 

2.3. Doeleinden van de verwerking 

VZW Kloppend Hart verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere: 

 • ledenadministratie (incl. aanmaak lidkaart) en dienstverlening aan leden;
 • het voeren van de deelnemers- en donateursadministratie (via advertentie in nieuwbrief);
 • het versturen van informatie en uitnodigingen over onze activiteiten;
 • het sturen van een nieuwsbrief;
 • verzekering voor ongevallen;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen, bijvoorbeeld autocarbedrijven;
 • onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingaangifte).

VZW Kloppend Hart verwerkt jouw persoonsgegevens via het secretariaat en via onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van VZW Kloppend Hart en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt VZW Kloppend Hart jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

2.3.1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers 

Het VZW Kloppend Hart is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker maken. Zo kan de website links bevatten naar websites van derden of reclame boodschappen van derden-adverteerders via dewelke de persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van VZW Kloppend Hart, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de website in kwestie waarnaar de bezoeker/gebruiker zich begeeft. 

VZW Kloppend Hart zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, ruilen, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

VZW Kloppend Hart verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor: 

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • het verzorgen (en verspreiden) van magazines en uitnodigingen via Bpost;
 • het verzorgen van mailverkeer via Gmail.  

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. 

2.4.  Duur van de verwerking 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de VZW Kloppend Hart en jezelf. Zo bewaren we je gegevens niet langer dan 2 jaar nadat je de laatste keer om onze dienstverlening hebt gevraagd of laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking, behalve voor gegevens in functie van de boekhouding (7 jaar). 

2.5.  Jouw rechten 

Jouw rechten als betrokkene zijn: 

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan de VZW Kloppend Hart. Het adres vind je terug bovenaan deze Privacyverklaring onder rubriek 2.1. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van de identiteitskaart nodig kan zijn om je identiteit te controleren.

2.6.  Veiligheid en vertrouwelijkheid 

VZW Kloppend Hart gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt VZW Kloppend Hart passende technische en organisatorische maatregelen en deelt  persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

In opdracht van VZW Kloppend Hart kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. VZW Kloppend Hart maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. VZW Kloppend Hart neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Datalekken
Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Gegevensbeschermingsautoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

2.7.  Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming: 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be 

2.8. Cookies 

2.8.1. Wat zijn cookies? 

VZW Kloppend Hart gebruikt op haar websites cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op jouw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.
VZW Kloppend Hart gebruikt cookies om: 

 • het gebruik en de functionaliteiten van haar websites te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers van onze websites gebruik maken en om statistieken op te stellen;
 • de gebruikers van onze websites gepersonaliseerde informatie te tonen.

2.8.1.1 Welke soorten cookies gebruiken we? 

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze website kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken. 

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden. 

2.8.1.2. Toestemming en beheer van cookies 

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van de cookies op onze website. Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de VZW Kloppend Hart website niet goed meer kan  functioneren.